11/12/18

הסמכה להעניק תואר שני (M.A.A.T.) ללא תזה בטיפול באמצעות אמנויות – ביבליותרפיה; טיפול באמצעות אמנויות – טיפול בפסיכודרמה; טיפול באמצעות אמנויות – טיפול בתנועה; וטיפול באמצעות אמנויות – טיפול באמנות חזותית לסמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות

בישיבתה ביום ג' בטבת תשע"ט (11.12.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' אדיר כהן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
2. לאמץ את דו"ח הוועדה המקצועית ולהסמיך את סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות להעניק תואר שני ((M.A.A.T. בטיפול באמצעות אמנויות – ביבליותרפיה; טיפול באמצעות אמנויות – טיפול בפסיכודרמה; טיפול באמצעות אמנויות – טיפול בתנועה; טיפול באמצעות אמנויות – טיפול באמנות חזותית.
3. בתום שנה ממועד קבלת ההסמכה על המוסד להגיש דיווח לוועדת המשנה אודות סגל ההוראה, פרסומיו ומחקריו עבור התוכניות הבאות: טיפול באמצעות אמנויות – ביבליותרפיה; טיפול באמצעות אמנויות – טיפול בפסיכודרמה