12/02/19

הסמכה להעניק תואר שני (M.B.A.) ללא תזה במינהל עסקים למכללה האקדמית תל- אביב-יפו

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון ובחוות דעת הסוקרים, והיא החליטה כלהלן:
1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות דעתם.
2. להסמיך את המכללה האקדמית תל אביב יפו להעניק תואר שני (M.B.A.), ללא תזה, במינהל עסקים