07/03/17

הסמכה להעניק תואר שני (M.Ed.) בהוראת תושב"ע ומחשבת ישראל בגישה בינתחומית למכללה ירושלים

בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז (7.3.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את מכללה ירושלים להעניק תואר שני (M.Ed.) בהוראת תושב"ע ומחשבת ישראל בגישה בינתחומית.