12/02/19

הסמכה להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בהוראת לימודי האסלאם לאלקאסמי, מכללה אקדמית לחינוך

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
1. להודות לפרופ' אבנר גלעדי ופרופ' יוחנן פרידמן על עבודתם ועל חוות דעתם.
2. להעניק לאלקאסמי, מכללה אקדמית לחינוך הסמכה להעניק תואר שני ללא תזה (M.Ed.) בהוראת לימודי האסלאם.
3. על המכללה להקפיד יותר על הדרישה לציון ממוצע מינימלי 80 בתואר הראשון.