18/02/20

הסמכה להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בהערכה בית ספרית למכללת סכנין – מכללה אקדמית להכשרת עובדי הוראה

בישיבתה ביום כ"ג בשבט תש"פ (18.2.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרות, פרופ' מנוחה בירנבוים וד"ר מירי רוזליס-לוין, על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בהערכה בית ספרית.