12/02/19

הסמכה להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בחינוך משלב למכללה האקדמית לחינוך ע"ש א.ד. גורדון

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
1. להודות לפרופ' חפציבה ליפשיץ ופרופ' טלי היימן על עבודתן ועל חוות דעתן.
2. להעניק למכללה האקדמית לחינוך ע"ש א.ד. גורדון הסמכה להעניק תואר שני ללא תזה (M.Ed.) בחינוך משלב.