13/08/19

הסמכה להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בחינוך מתמטי לביה"ס היסודי של המכללה האקדמית אחוה

בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ט (13.8.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
1. להודות לסוקרים, פרופ' דורית פטקין ופרופ' בוריס קויצ'ו, על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
2. להסמיך את המכללה האקדמית אחוה להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בחינוך מתמטי לביה"ס היסודי.
3. המכללה תקפיד על שמה המלא של התוכנית – חינוך מתמטי לביה"ס היסודי.