17/12/19

הסמכה להעניק תואר שני (M.H.A.) עם וללא תזה במינהל ומדיניות מערכות בריאות לאוניברסיטת אריאל בשומרון

בישיבתה ביום י"ט בכסלו תש"פ (17.12.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון ובחוות דעת הסוקר, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקר, פרופ' אהרון צינר, על בדיקת התוכנית ועל חוות הדעת שהגיש.
  2. לאמץ את המלצת הסוקר ולהעניק לאוניברסיטת אריאל הסמכה להעניק תואר שני (M.H.A.) במינהל ומדיניות מערכות בריאות.