30/04/20

הסמכה להעניק תואר שני (M.Sc.) ללא תזה בהנדסה וניהול של אפקה – המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב

בישיבתה ביום ו' באייר תש"פ (30.4.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתם עד כה.
  2. להסמיך את אפקה – המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב להעניק תואר שני (M.Sc.) ללא תזה בהנדסה וניהול.