29/05/18

הסמכה להעניק תואר שני (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת אנרגיה של אפקה – המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח (29.5.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בדבר חוות הדעת של הסוקרים אשר בדקו את תוכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה (M.Sc.) בהנדסת אנרגיה, המתקיימת באפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב,  והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתם עד כה.
  2. להעניק לאפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב הסמכה להעניק תואר שני (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת אנרגיה.
  3. על המכללה לעודד את חברי הסגל לעסוק במחקר ולהתמיד במאמציה בתמיכה בתשתית המחקר.