17/07/18

הסמכה להעניק תואר שני (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת תעשיה וניהול למכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

בישיבתה ביום ה' באב תשע"ח (17.7.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בדבר תוכנית הלימודים לתואר שני (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת תעשייה וניהול המתקיימת במכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתם עד כה.
  2. להעניק למכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון הסמכה להעניק תואר שני (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת תעשייה וניהול.
  3. על המכללה להוסיף קורסי בחירה נוספים בהתאם להערות הסוקרים.