11/04/19

הסמכה להעניק תואר שני (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת תעשיה וניהול לשנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות

בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט (11.4.2019), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל ובהתבסס על הנתונים המעודכנים שהגיש המוסד, היא החליטה כלהלן:
1. להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתם עד כה.
2. להסמיך את שנקר- הנדסה. עיצוב. אומנות. להעניק תואר שני (.M.Sc) ללא תזה בתוכנית הלימודים בהנדסת תעשייה וניהול.