29/05/18

הסמכה להעניק תואר שני (M.Sc.) ללא תזה במדעי המחשב של המכללה האקדמית הדסה

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח (29.5.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל ובהמלצת ות"ת בדבר הארכת הסמכה למכללה האקדמית הדסה ירושלים להעניק תואר שני במדעי המחשב (M.Sc.)  והיא החליטה כלהלן:

  1. להאריך את הסמכת המכללה האקדמית הדסה ירושלים להעניק תואר שני (.M.Sc) ללא תזה במדעי המחשב עד ינואר 2020 ובהתאם לכך לאפשר רישום סטודנטים לשנת הלימודים תשע"ט ואילך.
  2. שאלת מתן הסמכה קבועה תיבחן שנית לקראת תום ההסמכה הזמנית, בין היתר לאור מספרי הסטודנטים בתוכנית בפועל בשנים תשע"ט-תש"פ.