14/01/20

הסמכה להעניק תואר שני (M.Sc.) ללא תזה במדעי המחשב של המכללה האקדמית הדסה

בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ (14.1.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות  ושלוחות מחו"ל אודות בקשת המכללה האקדמית הדסה לקבל הסמכה להעניק תואר שני   (M.Sc.) ללא תזה במדעי המחשב ואודות חוות דעת הסוקרים, והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' עמיהוד אמיר ופרופ' אוריאל פייגה על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתם.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית הדסה להעניק תואר שני (M.Sc.)  ללא תזה במדעי המחשב.