24/09/19

הסמכה להעניק תואר שני (M.Sc.) עם וללא תזה במתמטיקה יישומית ומדעי המחשב לאוניברסיטת אריאל בשומרון

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט (24.9.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל אודות דו"ח הוועדה המקצועית שבדקה את בקשת אוניברסיטת אריאל לקבל הסמכה להעניק תואר שני (M.Sc.) עם וללא תזה במתמטיקה יישומית ומדעי המחשב, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית שבדקה את התוכנית ועל הדו"ח שהגישה למל"ג יו"ש.
  2. להעניק לאוניברסיטת אריאל הסמכה להעניק תואר שני עם וללא תזה (M.Sc.)  במתמטיקה יישומית ומדעי המחשב.