07/03/17

הסמכה להעניק תואר שני (M.Sc.) עם תזה במדעי הרפואה לאוניברסיטת בר-אילן (בפקולטה לרפואה בצפת)

בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז (7.3.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' שלמה רוטשנקר ופרופ' רונית שגיא-אייזנברג על חוות הדעת שהגישו.
  2. על בסיס חוות הדעת החיובית של הסוקרים, להסמיך את אוניברסיטת בר אילן (בפקולטה לרפואה בצפת) להעניק תואר שני (M.Sc.) עם תזה במדעי הרפואה.