11/04/19

הסמכה למכללה האקדמית אחוה להעניק תואר שני (M.Ed.) עם תזה במינהל מערכות חינוך

בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט (11.4.2019), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אדם ניר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
2. להסמיך את המכללה האקדמית אחוה להעניק תואר שני (M.Ed.) עם תזה במינהל מערכות חינוך.
3. המכללה מתבקשת להקפיד לקיים את הפעולות עליהן הצהירה בפני הוועדה כדלקמן:
א. הסמינריונים המחקריים יינתנו ע"י מומחים במינהל מערכות חינוך.
ב. מנחי עבודות התזה יהיו מנחים מתחום מינהל החינוך ותוקפד הזיקה של העבודות לתחום.
ג. מוצע להגדיל את מצבת השופטים החיצוניים לעבודות התזה.