29/05/18

הסמכה למכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשון (B.A.) בלימודי ארץ ישראל, במתכונת דו-חוגית

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח (29.5.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.
  2. להעניק למכללה האקדמית אשקלון הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) בלימודי ארץ ישראל, במתכונת דו-חוגית.