23/06/20

הסמכה למכללה האקדמית בית ברל להעניק תואר "מוסמך בהוראה" (M.Teach) במסלול היסודי

בישיבתה ביום א' בתמוז תש"פ (23.6.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים פרופ' אריה קיזל ופרופ' מירה קרניאלי על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית בית ברל להעניק תואר "מוסמך בהוראה" (M.Teach) במסלול היסודי.