29/05/18

הסמכה למכללה האקדמית גורדון לחינוך להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי במקראה, במסלול העל-יסודי (ז'-י')

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח (29.5.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים פרופ' יאירה אמית ופרופ' שמואל ורגון על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית "גורדון" לחינוך להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי במקרא במסלול העל-יסודי (ז'-י').