26/05/20

הסמכה למכללה האקדמית גליל מערבי להעניק תואר ראשון (B.A.) בחינוך במתכונת חד-חוגית ודו-חוגית

בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ (26.5.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרות פרופ' שונית רייטר ופרופ' דורית טובין על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית גליל מערבי להעניק תואר ראשון (A.) במתכונת חד-חוגית ודו-חוגית בחינוך.