22/12/15

הסמכה למכללה האקדמית הדסה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) במדעי איכות הסביבה

בישיבתה ביום י' בטבת תשע"ו (22.12.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים שבדקו את התוכנית על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתם.
  2. לאמץ את חוות דעת הסוקרים ולהסמיך את המכללה האקדמית הדסה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) במדעי איכות הסביבה.