04/04/17

הסמכה למכללה האקדמית הדסה להעניק תואר ראשון (B.Des.) בעיצוב תעשייתי מכליל

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ז (4.4.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה שבחנה את דבר חידוש ההסמכה למכללה האקדמית הדסה להעניק תואר ראשון (B.Des.) בעיצוב תעשייתי מכליל, על הדו"ח שהגישה.
  2. להעניק למכללה האקדמית הדסה הסמכה שאינה מוגבלת בזמן להעניק תואר ראשון (B.Des.) בעיצוב תעשייתי מכליל.