18/07/17

הסמכה למכללה האקדמית הדסה להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בהפרעות בתקשורת

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז (18.7.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית הדסה להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בהפרעות בתקשורת.
  3. על המכללה להקפיד כי מספר החריגים בתנאי הקבלה לא יעלה על 10% מכלל המתקבלים לתוכנית.