29/05/18

הסמכה למכללה האקדמית לחינוך אוהלו להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בחינוך מיוחד (6-21)

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח (29.5.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרות פרופ' טלי היימן וד"ר גלעדה אבישר על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך אוהלו להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בחינוך מיוחד (6-21).