16/10/18

הסמכה למכללה האקדמית לחינוך אורנים להעניק תואר שני (M.Ed.) עם תזה בהוראת שפות זרות (אנגלית, ערבית, עברית)

בישיבתה ביום ז’ בחשון תשע”ט (16.10.2018)  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשות פרופ’ אולשטיין על הדו”ח שהגישה.
  2. להעניק למכללה האקדמית אורנים הסמכה להעניק תואר שני עם תזה (M.Ed.) בהוראת שפות זרות (אנגלית, ערבית, עברית).