23/06/20

הסמכה למכללה האקדמית לחינוך "אורנים" להעניק תואר שני (M.Ed.) עם תזה בהוראה רב-תחומית במדעי הרוח

בישיבתה ביום א' בתמוז תש"פ (23.6.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה   התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' אביגדור שנאן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך את מכללת אורנים להעניק תואר שני (M.Ed.) עם תזה בהוראה רב תחומית במדעי הרוח.