18/06/19

הסמכה למכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.Mus.) חד-חוגי בהוראת הנגינה בקבוצות למסלול הרב-גילאי (א'-י"ב)

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
1. להודות לוועדה בראשותה של פרופ' יהודית כהן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
2. להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.Mus.) חד-חוגי בהוראת הנגינה בקבוצות למסלול הרב-גילאי (א'-י"ב).