14/08/18

הסמכה למכללה האקדמית לחינוך גורדון להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בתקשורת במתכונת דו-חוגית למסלול העל-יסודי (ז'-ט')

בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח (14.8.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' אלי אברהם על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך גורדון להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בתקשורת למסלול העל-יסודי (ז'-ט').