26/06/18

הסמכה למכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו בקצרין להעניק תואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) במתמטיקה חד-חוגי למסלול העל יסודי (ז'-י')

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח (26.6.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.
  2. להעניק למכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו בקצרין הסמכה להעניק תואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) במתמטיקה חד-חוגי למסלול העל יסודי (ז'-י').