14/02/17

הסמכה למכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום להעניק תואר שני (M.Ed.) בחינוך מדעי

בישיבתה ביום י"ח בשבט תשע"ז (14.2.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה תחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותה של פרופ' נאוה בן צבי על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום להעניק תואר שני (M.Ed.) בחינוך מדעי.