20/03/18

הסמכה למכללה האקדמית לחינוך, מדעים וספורט אוהלו להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בניהול וארגון מערכות חינוך

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יזהר אופלטקה על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.

2.         להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך, מדעים וספורט אוהלו להעניק תואר שני (M.Ed.) בניהול מערכות חינוך.