18/08/20

הסמכה למכללה האקדמית לחינוך ע"ש א.ד. גורדון להעניק תואר "מוסמך בהוראה" (M.Teach) למסלול העל-יסודי (ז'-י')

בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ (18.8.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים פרופ' אביבה קליגר וד"ר רוני ריינגולד על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך ע"ש א.ד. גורדון להעניק תואר "מוסמך בהוראה" (M.Teach.) במסלול העל-יסודי (ז'-י') .