23/06/20

הסמכה למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין להעניק תואר "מוסמך בהוראה" (M.Teach) במסלול העל יסודי

בישיבתה ביום א' בתמוז תש"פ (23.6.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים פרופ' מירה קרניאלי ופרופ' קוסאי חאג' יחיא על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין להעניק תואר "מוסמך בהוראה" (M.Teach) במסלול העל-יסודי.