14/08/18

הסמכה למכללה האקדמית לחינוך קיי להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בחינוך בעידן טכנולוגיות מידע

בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח (14.8.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לצוות הסוקרים, פרופ' יעל קלי ופרופ' איליה לוין, על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את המכללה לחינוך ע"ש קיי להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בחינוך בעידן טכנולוגיות מידע.