26/05/20

הסמכה למכללה האקדמית נתניה להעניק תואר ראשון (B.A.) בניהול במערכות מידע

בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ (26.5.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון  והיא החליטה לאמצה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על חוות דעתם.
  2. לאמץ את המלצת הסוקרים ולהעניק הסמכה למכללה האקדמית נתניה להעניק תואר ראשון בניהול מערכות מידע.