23/06/20

הסמכה למכללה האקדמית נתניה להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בלימודי משפט לבוגרי תואר ראשון שאינו משפטים

בישיבתה ביום א' בתמוז תש"פ (23.6.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון    והיא החליטה לאמצה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות דעתם
  2. לאמץ את המלצת הסוקרים ולהעניק הסמכה למכללה האקדמית נתניה להעניק תואר שני  (M.A.) ללא תזה בלימודי משפט לבוגרי תואר ראשון שאינו משפטים
  3. על המוסד להקפיד כי במסגרת כל הקורסים תתקיים הוראה אישית על ידי מורה הקורס בכל מפגש במהלך הקורס בין בהוראה פרונטלית ובין בהוראה מקוונת.