16/07/19

הסמכה למכללה האקדמית סכנין להכשרת עובדי הוראה להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בייעוץ חינוכי

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט (16.7.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
1. להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.
2. להעניק למכללה האקדמית סכנין להכשרת עובדי הוראה הסמכה להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בייעוץ חינוכי.