07/11/17

הסמכה למכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון (B.P.T.) בפיזיותרפיה

בישיבתה ביום י"ח בחשון תשע"ח (7.11.2017) אימצה המועצה להשכלה הגבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל,  והחליטה כלהלן:

  1. להסמיך את המכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון (B.P.T.) בפיזיותרפיה.
  2. לאור העובדה שלמכללה טרם הוענקה הכרה קבועה, תקופת ההסמכה מותנית בתקופת ההכרה שתינתן למכללה האקדמית צפת כמוסד להשכלה גבוהה.