23/06/20

הסמכה למכללה האקדמית תל-אביב-יפו להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בלימודי משפחה

בישיבתה ביום א' בתמוז תש"פ (23.6.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון  והיא החליטה לאמצה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם וחוות דעתם.
  2. לאמץ את המלצת הסוקרים ולהעניק הסמכה קבועה למכללה האקדמית תל אביב יפו להעניק תואר שני (M.A.) בלימודי משפחה.