11/04/19

הסמכה למכללת אורנים להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בהוראת מתמטיקה ומדעים לביה"ס היסודי

בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט (11.4.2019), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
1. להודות לסוקרות, פרופ' אורית בן צבי-אסרף ופרופ' מריטה ברבש, על חוות הדעת שהגישו.
2. להסמיך את מכללת אורנים להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בהוראת מתמטיקה ומדעים לביה"ס היסודי.