18/06/19

הסמכה למכללת לוינסקי לחינוך להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בחינוך מיוחד

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
1. להודות לסוקרות, פרופ' טלי היימן וד"ר גלעדה אבישר, על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו.
2. להסמיך את מכללת לוינסקי לחינוך להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בחינוך מיוחד.
3. בהתאם לחוות דעת הסוקרות מיום 4.4.2019, המכללה מתבקשת להמשיך להקפיד על:
א. שמירה על רמה אקדמית של פרויקטי הגמר
ב. גיבוש סגל ליבתי, מומחה בחינוך המיוחד, בהדגשה על הובלה ומנהיגות.