24/09/19

הסמכה למכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בלקויות למידה: אבחון והתערבות חינוכית

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ט (24.9.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת

המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לצוות הסוקרות, פרופ' דורית רביד ופרופ' רחל שיף, על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בלקויות למידה: אבחון והתערבות חינוכית.