19/03/19

הסמכה למכללת סכנין – מכללה אקדמית להכשרת עובדי הוראה להעניק תואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) במסלול היסודי (א'-ו') במתכונת דו-חוגית במדעים

בישיבתה ביום י"ב באדר ב' תשע"ט (19.3.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
1. להודות לסוקרות פרופ' רות זוזובסקי ופרופ' נאוה בן צבי על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו.
2. להסמיך את מכללת סכנין – מכללה אקדמית להכשרת עובדי הוראה להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי במדעים למסלול היסודי (א'-ו').
3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, להמליץ למכללה להמשיך ולפעול על מנת להתאים את הסגל הליבתי בתוכנית לדרישות המל"ג.