21/05/19

הסמכה למסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בעיצוב חדשנות ויזמות

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ט (21.5.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
1. להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.
2. להעניק למסלול האקדמי של המכללה למינהל הסמכה להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בעיצוב חדשנות ויזמות.