19/10/21

הסמכה למסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר ראשון (B.A.) בחינוך

בישיבתה ביום י"ג בחשון תשפ"ב (19.10.2021) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא בקשת המכללה למינהל לקבל הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) בחינוך, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים פרופ' יוסף קליין ופרופ' שרגא פישרמן על עבודתם ועל חוות דעתם.
  2. להסמיך את המסלול האקדמי של מכללה למינהל להעניק תואר ראשון (B.A.) בחינוך.