16/11/21

הסמכה למרכז האקדמי פרס להעניק תואר ראשון (B.A.) במערכות מידע ניהוליות

בישיבתה ביום י"ב בכסלו תשפ"ב (16.11.2021) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, פארה רפואה ושלוחות מחו"ל בעניין בקשת המרכז האקדמי פרס להעניק תואר ראשון (B.A.) במערכות מידע ניהוליות והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים פרופ' צביקה קופליק ופרופ' יובל אלוביץ על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.
  2. להסמיך את המרכז האקדמי פרס להעניק תואר ראשון (B.A.) במערכות מידע ניהוליות.