29/05/18

הסמכה לסמינר הקיבוצים המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בהערכה בחינוך

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח (29.5.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:
1. להודות לסוקרים, פרופ' הלנה דה סביליה ופרופ' מרדכי מירון, על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
2. להסמיך את סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות, להעניק תואר שני (M.Ed.) בהערכה בחינוך.