13/09/20

הסמכה לקבלת תעודה דיגיטלית לצורך דיווח לרשויות המס

בישיבתה ביום 13.9.20 אישרה ות"ת כי מנהל יחידת מינהל וכספים מר יוני אבן טוב, ו/או סמנכ"ל  מינהל ומשאבי אנוש מר איתמר לוי, הינם מורשי חתימה מטעם התאגיד להגשת בקשה וקבלת אמצעים דיגיטליים, לרבות להנפקת תעודה דיגיטלית מאושרת כמשמעה בחוק חתימה אלקטרונית תשס"א-2001, לצורך ביצוע דיווחים לרשויות המס במדינת ישראל.