19/03/19

הסמכה לקריה האקדמית אונו להעניק תואר ראשון (B.A.) חד-חוגי בחינוך וחברה

בישיבתה ביום י"ב באדר ב' תשע"ט (19.3.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים פרופ' שלמה בק ופרופ' יוסף קליין על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את הקריה האקדמית אונו להעניק תואר ראשון (B.A.) בחינוך וחברה.
  3. בהמשך להחלטת המועצה מיום 24.4.2018 בעניין פעילות הקריה האקדמית אונו בקמפוס בחיפה, הזהות האקדמית של תוכניות הלימודים תיבדק על ידי צוות המעקב לקמפוס הקריה האקדמית אונו בחיפה שיוקם על ידי המל"ג וזאת לקראת פתיחת כל שנת לימודים.
  4. המשך קיום תוכנית הלימודים בקמפוס חיפה מותנה בתוצאות בדיקות אלה.